T.C.
AFŞİN KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1
 
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları (3091 S.K.)
 
-Matbu Dilekçe
-Kroki
15 GÜN
2
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
 1. Matbu Dilekçe
 2.  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
 3. Vergi Levhası
 4. Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
 5. Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
 6. TİB onaylı filtre programı.
 
15 GÜN
3
“Apostille” tasdik şerhi
İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Afşin Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi
 1. Tasdik edilecek belgenin belgeyi getirecek kişinin T.C. Kimlik Numarası yer alan kimliği,
 2. Belgeyi getiren kişi, yabancı ise pasaportu veya ikametgâh tezkeresi.
Şirketler veya vize firmaları tarafından farklı kişilere ait belgeler getirilmesi halinde, şirketin antetli kağıdına düzenlenmiş ve kişilerin isimlerinin yer aldığı liste.
 
BAŞVURU ANINDA
4
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
Dilekçe
 
30 GÜN
 
5
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)
 
1-Matbu Dilekçe, 
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri)
YAPILAN TAHKİKATİN BİTTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN
6
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince başvuru
Dilekçe
15 GÜN
7
3071 sayılı Dilekçe Kanunu gereğince başvuru
Dilekçe
30 GÜN
8
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
Başvuru Belgeleri (Toplantının yapılmasından en az 48 saat önce verilir):
 1. Dilekçe(düzenleme kurulu üyelerinin tamamının imzalayacakları bir bildirim),
 2. Bildirimin içeriği;
           a) Toplantının amacı,
           b) Toplantının yapılacağı yer, gün, başlayış ve bitiş saatleri,
        c) Düzenleme kurulunun başkan ile üyelerinin açık kimlikleri, meslekleri, ikametgâhları ve varsa çalışma yerleri belirtilir ve bildirime yönetmelikte gösterilecek belgeler eklenir.
2 GÜN
9
2860 sayılı yardım Toplama Kanunu gereğince yetki belgesi düzenlenmesi
Müracaat Dilekçelerinde Bulunması Gereken Hususlar;
 1. Hangi amaçla ve ne miktarda yardım toplanacağı,
 2. Yardım toplama faaliyetlerinin sürdürüleceği il ve ilçeler,
 3. Yardım toplama şekillerinden hangilerinin kullanılacağı,
 4. Kaç kişi çalıştırılacağı,
 5. Yardım toplamada kullanılacak makbuz miktarına yer verilir.
 6. Tüzel kişiliği haiz kuruluşların müracaatlarında kuruluşun yönetim organlarında görevli olanların, gerçek kişilerin yardım toplaması halinde ise sorumlu kurul üyelerinin ve yardım toplaması halinde ise sorumlu kurul üyelerinin ve yardım toplama faaliyetlerinde görev alacakların açık kimlikleri ve adres bilgileri belirtilir(Kanunun 11. Maddesinde yardım toplama faaliyetinin gerçek kişiler tarafından yürütülmesi halinde en az üç kişiden oluşan sorumlu kurul oluşturulması zorunlu olduğu, tüzel kişilerin sorumlu kurulunun ise yönetim organları olduğu belirtilmiştir).
 7. Kamu görevlilerinin çalıştırılmasının düşünülmesi halinde ilgili valilik ve kaymakamlıklardan alınmış izin belgeleri,
 8. Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak keşif özeti, rapor ve benzeri bilgi ve belgeler,
 9. Bakanlığımız 2009/73 sayılı Genelgesi ile değiştirilen 2005/38 sayılı Genelgenin 3. maddesinin ( c) bendi gereği, faaliyette görevlendirileceklerin T.C. kimlik numaraları, ikametgâh ve adli sicil beyanları ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları, Yardım toplama öğrenim kurumları yararına veya kurum içinde yapılacak ise Kanunun 8. maddesi gereği kurum sorumlusunun yazılı izni de müracaat dilekçesine eklenir.
 
2 AY
10
Dernek Kurulması İçin Gereken Başvuru Belgeleri
Dernek Kurucuları tarafından imzalanmış Dernek Kuruluş Bildirimi ve aşağıda belirtilen ekleri, derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir
 1.  Gerçek ve tüzel en az yedi kurucu  tarafından doldurulmuş ve  imzalanmış Kuruluş Bildirim   Formu    
 2. Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış iki adet dernek tüzüğü,
 3. Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzelkişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
 4. Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,
 5. Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
 6. Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir. Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzelkişilik kazanırlar. Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, ayrıca çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni gerekir. Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okul bünyesinde kurulacak spor kulübü Derneklerinde diğer belgelere ek olarak Okul Müdürü tarafından onaylanmış muafakatname (…Spor Kulübü Derneğinin okulumuz bünyesinde kurulmasında, faaliyet göstermesinde ve okulumuzun ismini almasında sakınca yoktur…) gerekmektedir. Mülki idare amirliği tarafından dernek kuruluş bildirimi, gün ve saat belirtilmek suretiyle dernekler birikimine havale edilir ve başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerinin alındığına dair “alındı belgesi” verilir ve dernek, kütüğe kaydedilir. İlçe dernekler birimi, kuruluş bildirimi ve dernek tüzüğünün bir örneğini yedi gün içinde il dernekler müdürlüğüne gönderir.
 
7 GÜN
11
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
 
 1. Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
 2. Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
 3. Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
 4. Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
30 GÜN
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen
hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk
müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
İlk Müracaat Yeri : Yazı İşleri Müdürlüğü                     İkinci Müracaat Yeri : Kaymakam
İsim : Nadir GÜNEŞLİ                                                  İsim : Ahmet Can PINAR
Unvan : Yazı İşleri Müdürü                                           Unvan : Afşin Kaymakamı
Adres : Efsusturan Mah. A.Nazım Kaynak Bul.           Adres : Efsusturan Mah.A.Nazım Kaynak Bul.
Hükümet Konağı Afşin/KAHRAMANMARAŞ               Hükümet Konağı Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
 
Tel : 0 (344) 511 9301                                                   Tel : 0 (344) 5118001-03
 
Faks : 0 (344) 511 8002                                                Faks : 0 (344) 511 8002